Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 340 Kungörelse
§ 341 Justering
§ 342 Ledamöternas frågestund
§ 343 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om den akuta bristen på förskoleplatser i Vega, bordlagt ärende
§ 344 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om genomlysningen av grund- och förskolenämnden, bordlagt ärende
§ 345 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om om betyg i årskurs 9 vårterminen 2017, bordlagt ärende
§ 346 Hemställan från kultur- och fritidsnämnden om att få överföra medel från investeringsramen 2018 till konstgräsplan på Haningevallens idrottsplats
§ 347 Revidering av finanspolicy
§ 348 Ansökan om kommunal borgen för Ornö Fiber ekonomisk förening i samband med bidragsfinansierad bredbandsutbyggnad i Haninge kommun
§ 349 Förfrågan om särskild medlemsavgift 2017, Kommuninvest
§ 350 Motion från Tove Ovsiannikov (V) och Samuel Skånberg (V) om feministiskt självförsvar, maskulinitetsnormer och hbtq
§ 351 Motion från Tobias Hammarberg (L) om vem gör vad i skolan
§ 352 Motion från Sara Sixten (M) om att införa gemensamma ordningsregler i Haninges skolor
§ 353 Motion från Marie Litholm (KD) om utvärdera och utveckla strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling
§ 354 Motion från Kennerth Valtersson (SD) och Christian Lindefjärd (SD) om klädpolicy för Haninge kommun - en klädpolicy fri från iögonfallande religiösa och politiska symboler
§ 355 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 356 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 357 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 358 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 359 Anmälan av motioner
§ 360 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 361 Meddelanden (på bordet)