Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 295 Kungörelse
§ 296 Justering
§ 297 Svar på interpellation från Sven Gustafsson (M) om stödet till föreningarna i kulturparken, bordlagt ärende
§ 298 Svar på interpellation från Mattias Bernhardsson (RS) om arbetsvillkoren för taxiförare som kör skolskjutsar på uppdrag av Haninge kommun, bordlagt ärende
§ 299 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om arbetet med Haninges hästnäring, bordlagt ärende
§ 300 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om stiltjen i arbetet med Årsta brygga, bordlagt ärende
§ 301 Svar på interpellation från Tobias Hammarberg (L) om spardirektiven inom LSS, bordlagt ärende
§ 302 Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om Haninges cykelplan, bordlagt ärende
§ 303 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om barn med 15 timmar i förskolan, bordlagt ärende
§ 316 Ledamöternas frågestund
§ 317 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, bordlagt ärende
§ 318 Motion från Tobias Hammarberg (L), Martina Mossberg (L) och Marie Litholm (KD) om strategi för att bemöta våldsbejakande extremism, bordlagt ärende
§ 319 Motion från Suzanne Enman (KD) om att motverka hedersvåld, bordlagt ärende
§ 303 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om barn med 15 timmar i förskolan, bordlagt ärende
§ 304 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om tider i Torvalla simhall för friskolor, bordlagt ärende
§ 305 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om ensamkommande barns psykiska ohälsa, bordlagt ärende
§ 306 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om ledning av nämnderna, bordlagt ärende
§ 307 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om samordnade varutransporter, bordlagt ärende
§ 308 Svar på interpellation från Christian Lindefjärd (SD) om arbetet med att minska terrorhotet i kommunen, bordlagt ärende
§ 309 Svar på interpellation från Nafi Cilgin (V) om bristen på hyresrätter i kommunen, bordlagt ärende
§ 310 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om den akuta bristen på förskoleplatser i Vega, bordlagt ärende
§ 311 Svar på interpellation från Eva Manners (SD) om trygghet på våra gång- och cykelvägar, bordlagt ärende
§ 312 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om hedersrelaterat våld och förtryck, bordlagt ärende
§ 313 Svar på interpellation från Tobias Hammarberg (L) om stöd till ungdomar med psykisk ohälsa, bordlagt ärende
§ 314 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om fördelning av modulbostäder, bordlagt ärende
§ 315 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om renoveringen av Ornö skola, bordlagt ärende
§ 320 Renhållningstaxa 2018
§ 321 Fastställande av VA-taxa för 2018
§ 322 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter, att gälla fr o m 2018
§ 323 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, att gälla fr o m 2018
§ 324 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att gälla fr o m 2018
§ 325 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, att gälla fr o m 2018
§ 326 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen, att gälla fr o m 2018
§ 327 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer, att gälla fr o m 2018
§ 328 Motion från Tobias Hammarberg (L) om att införa trygghetsvakter
§ 329 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 330 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 331 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 332 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 333 Anmälan av motioner
§ 334 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 339 Meddelanden (på bordet)
§ 335 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om kompetenshöjande insatser kring företagandets villkor
§ 336 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om konsekvenser om Reepalus förslag
§ 337 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om genomlysningen av grund- och förskolenämnden
§ 338 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om betyg i årskurs 9 vårterminen 2017