Sändning från Haninges Kommnfullmäktige Dagordning:
§ 243 Kungörelse
§ 244 Justering
§ 245 Ledamöternas frågestund
§ 246 Klimat- och miljöpolitiskt program, minoritetsåterremitterat ärende
§ 247 Nytt bidragsreglemente för föreningsbidrag, för antagande, minoritetsåterremitterat ärende
§ 248 Redovisning av 2016 års vänortsarbete, återremitterat ärende
§ 249 Motion från Mattias Bernhardsson (RS) om sommarkollo för barn och unga i Haninge, bordlagt ärende
§ 250 Motion från Samuel Skånberg (V) och Tove Ovsiannikov (V) om att bygga kollektivhus i egen regi, bordlagt ärende
§ 251 Motion från Tobias Hammarberg (L) om studentmedarbetare, bordlagt ärende
§ 252 Motion från Tobias Hammarberg (L) om att stimulera privatpersoner till att bidra med bostäder, bordlagt ärende
§ 253 Motion från Tobias Hammarberg (L) om att öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna, bordlagt ärende
§ 254 Motion från Tobias Hammarberg (L) om inför aktivt val av skola, bordlagt ärende
§ 255 Motion från Sara Sixten (M) om obligatoriskt skolval i Haninge, bordlagt ärende
§ 273 Haninge kommuns tertialuppföljning, T2
§ 274 Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2018
§ 275 Redovisning av lokalt partistöd för år 2016 samt utbetalning av partistöd för 2018
§ 276 Förslag till revidering av valdistrikts- och valkretsindelning
§ 277 Exploateringsavtal fastigheten Dalarö 2:132, Dalarö strand hotell
§ 278 Detaljplan för Dalarö Strand, för antagande
§ 279 Ny ansökan om kommunal borgen för Ornö Brevik samfällighetsförening i samband med byggande av miljövänlig avloppsanläggning på Ornö
§ 280 Utredning av förutsättningarna för att införa en snävare tidsram för när det är tillåtet att avfyra fyrverkerier
§ 281 Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats
§ 282 Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats
§ 285 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 286 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 287 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 288 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 289 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 290 Anmälan av medborgarförslag
§ 294 Meddelanden