Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 197 Kungörelse
§ 198 Justering
§ 199 Ledamöternas frågestund
§ 200 Revidering av allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, bordlagt ärende
§ 201 Möjlighet för Haninge kommun att lämna kommunal hyresgaranti, bordlagt ärende
§ 202 Klimat- och miljöpolitiskt program, bordlagt ärende
§ 203 Nytt bidragsreglemente för föreningsbidrag, bordlagt ärende
§ 204 Motion från Marie Litholm (KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018, bordlagt ärende
§ 205 Motion från Marie Litholm (KD) om revidering av policy för sociala företag, bordlagt ärende
§ 206 Motion från Martina Mossberg (M) om ett trygghetslöfte till invånarna i Haninge kommun, bordlagt ärende
§ 207 Motion från Eva Manners (SD) för fler parkbänkar i Haninge kommun, bordlagt ärende
§ 208 Motion från Christian Lindefjärd (SD) om inköp av två svenska fanor till kommunfullmäktigesalen med fanstänger och fot/fäste för två stycken fanor, bordlagt ärende
§ 224 Ny lag om e-cigaretter - Ändring av socialnämndens reglemente samt införande av avgift för tillsyn
§ 225 Marköverlåtelseavtal avseende del av Söderby 2:27 och del av Söderby Huvudgård 4:315, Brandbergen
§ 226 Detaljplan för del av Söderby 2:27 och del av Söderby Huvudgård 4:315, Brandbergen, antagande
§ 235 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 236 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 237 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 238 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 239 Motioner
§ 240 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 242 Meddelanden