Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 112 Kungörelse
§ 113 Justering
§ 114 Ledamöternas frågestund
§ 115 Motion från Marie Litholm (KD) om att utreda förutsättningarna för att möjliggöra bostäder vid fastigheten Söderbymalm 3:241, bordlagt ärende
§ 116 Motion från Joachim Krylborn (KD) om byggande av ungdomsbostäder på fastigheten Söderbymalm 3:466 i Handen, bordlagt ärende
§ 117 Motion från Tobias Hammarberg (L) om cirkulationsplats till utfarten Parkvägen/Tungelstavägen, bordlagt ärende
§ 118 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om att demokratisäkra föreningsstödet i Haninge, bordlagt ärende
§ 119 Motion från Marie Litholm (KD) om att ge särbegåvade elever det stöd som de behöver, bordlagt ärende
§ 120 Motion från Marie Litholm (KD) om att inrätta vårdserviceteam i Haninge, bordlagt ärende
§ 121 Motion från Marie Litholm (KD) och Suzanne Enman (KD) om att införa äldreboendegaranti, bordlagt ärende
§ 133 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 134 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 135 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 136 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 137 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 138 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 139 Svar på interpellation från Tobias Hammarberg (L) om spardirektiven inom LSS
§ 147 Meddelanden (på bordet)
§ 148 Kungörelse
§ 149 Justering
§ 150 Kemikalieplan för Haninge kommun för antagande, bordlagt ärende
§ 151 Nytt reglemente för valnämnden, bordlagt ärende
§ 152 Motion från Alexandra Anstrell (M) om upphandling/föreningsdrift av kommunens fritidsgårdar, bordlagt ärende
§ 153 Motion från Tobias Hammarberg (L) om att det ska vara enkelt att leva i Haninge - avskaffa meningslösa regler, bordlagt ärende
§ 154 Motion från Alexandra Anstrell (M) och Sedat Dogru (M) om valfrihet inom äldreomsorgen, bordlagt ärende
§ 155 Motion från Sven Gustafsson (M) om särskilda badtider för kvinnor i Torvalla simhall, bordlagt ärende
Mål- och budgetdebatt DEL 1: Allmänpolitisk debatt
Mål- och budgetdebatt DEL 2: Stadsbyggnad
Mål- och budgetdebatt DEL 3: Skola
Mål- och budgetdebatt DEL 4: Sociala och äldrefrågor
Mål- och budgetdebatt DEL 5: Kultur och fritid
§ 169 Mål och budget 2018-2019
§ 155 Motion från Sven Gustafsson (M) om särskilda badtider för kvinnor i Torvalla simhall, bordlagt ärende
§ 156 Motion från Kenneth Valtersson (SD) om behovet av att avskaffa könsseparata badtider i Torvalla simhall, bordlagt ärende
§ 170 Förvärv av aktier i Inera AB
§ 171 Ansökan om kommunal borgen för Ornö Brevik samfällighetsförening i samband med byggande av miljövänlig avloppsanläggning på Ornö
§ 172 Hemställan från Tornberget om medgivande att få köpa del av Vendelsö 3:1714 från Haninge kommun
§ 173 Exploateringsavtal för fastigheten Åby 1:206 m fl, Parkskolan samt medgivande till Tornberget Fastighetsförvaltnings AB att som en följd av avtalet förvärva mark av kommunen
§ 174 Detaljplan för Åby 1:206, Parkskolan, Västerhaninge, antagande
§ 175 Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheterna Söderbymalm 3:130-3:131 m fl, Örnens väg
§ 176 Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Söderbymalm 3:466 m fl, Örnens väg
§ 177 Detaljplan för Söderbymalm 3:125 m fl, Örnens väg, antagande
§ 187 Befrielse från uppdrag
§ 188 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
§ 189 Val till vissa uppdrag
§ 190 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 191 Anmälan av motioner
§ 192 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 196 Meddelanden