Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 112 Kungörelse
§ 113 Justering
§ 114 Ledamöternas frågestund
§ 115 Motion från Marie Litholm (KD) om att utreda förutsättningarna för att möjliggöra bostäder vid fastigheten Söderbymalm 3:241, bordlagt ärende
§ 116 Motion från Joachim Krylborn (KD) om byggande av ungdomsbostäder på fastigheten Söderbymalm 3:466 i Handen, bordlagt ärende
§ 117 Motion från Tobias Hammarberg (L) om cirkulationsplats till utfarten Parkvägen/Tungelstavägen, bordlagt ärende
§ 118 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om att demokratisäkra föreningsstödet i Haninge, bordlagt ärende
§ 119 Motion från Marie Litholm (KD) om att ge särbegåvade elever det stöd som de behöver, bordlagt ärende
§ 120 Motion från Marie Litholm (KD) om att inrätta vårdserviceteam i Haninge, bordlagt ärende
§ 121 Motion från Marie Litholm (KD) och Suzanne Enman (KD) om att införa äldreboendegaranti, bordlagt ärende
§ 133 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 134 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 135 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 136 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 137 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 138 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 139 Svar på interpellation från Tobias Hammarberg (L) om spardirektiven inom LSS
§ 147 Meddelanden (på bordet)