Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 62 Kungörelse
§ 63 Justering
§ 64 Ledamöternas frågestund
Revisionens ordförande föredrar revisionsberättelsen
Allmänhetens frågestund
Samlad debatt avseende ansvarsfrihet och årsredovisning (§ 73-90)
§ 73 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
§ 74 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för valnämnden
§ 75 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för grund- och förskolenämnden
§ 76 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
§ 77 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden
§ 78 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för socialnämnden
§ 79 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för stadsbyggnadsnämnden
§ 80 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för äldrenämnden
§ 81 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd
§ 82 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för Södertörns överförmyndarnämnd
§ 83 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för beredningen för mänskliga rättigheter
§ 84 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för beredningen för revidering samt framtagande av ny översiktsplan
§ 85 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för beredningen för frågor om politisk organisation
§ 86 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för hållbarhetsberedningen
§ 87 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för ledamöterna i Samordningsförbundet Östra Södertörn
§ 88 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
§ 89 Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund
§ 90 Årsredovisning 2016, Haninge kommun
§ 91 Överföring av driftmedel till 2017
§ 92 Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017
§ 65 Motion från Samuel Skånberg (V) om kollektivavtalsliknande villkor i upphandling, bordlagt ärende
§ 93 Omprioritering av kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2017, konstgräs från Lyckeby idrottsplats till Torvalla idrottsplats
§ 94 Fastställande av punkt 9 A-C i taxa för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor samt uppdrag till förbundet att fr o m 2018 årligen justera taxan
§ 95 Redovisning av 2016 års vänortsarbete
§ 96 Haninge Bostäder AB, bokslutsdisposition 2016
§ 97 Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats
§ 98 Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats
§ 105 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 106 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 107 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 108 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 109 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 110 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 111 Meddelanden
§ 66 Motion från Pia Lublin (L) om stöd föreningslivets engagemang för integration genom föreningslotsar, bordlagt ärende
§ 67 Motion från Marie Litholm (KD) om att utreda förutsättningarna för att möjliggöra bostäder vid fastigheten Söderbymalm 3:241, bordlagt ärende