Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 30 Kungörelse
§ 31 Justering
§ 32 Ledamöternas frågestund
§ 33 Möjligheten till heltidsarbete för anställda som så önskar, minoritetsåterremitterat ärende
§ 35 Motion från Samuel Skånberg (V) om förbud mot vilda djur på cirkusar i Haninge kommun, bordlagt ärende
§ 34 Antagande av biblioteksplan Haninge kommun 2017-2021, bordlagt ärende
§ 35 Motion från Samuel Skånberg (V) om förbud mot vilda djur på cirkusar i Haninge kommun, bordlagt ärende
§ 36 Motion från Pia Lublin (L) om airdome till Rudan, bordlagt ärende
§ 37 Motion från Tobias Hammarberg (L) Från bidragstagare till bidragande, bordlagt ärende
§ 38 Motion från Kennerth Valtersson (SD) om att öppna ett aktivitetshus för äldre och ungdomar på Muskö, bordlagt ärende
§ 39 Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att införa en föreberedelseskola på prov i kommunen, bordlagt ärende
§ 40 Motion från Christian Lindefjärd (SD) om att upprätta ett återvändarcenter i Haninge, bordlagt ärende
§ 47 Exploateringsavtal för Söderby 2:60 m.fl
§ 48 Detaljplan för Brandbergen Söderby 2:60 och Söderby 2:61 m.fl, antagande
§ 49 Köpe- och markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Kalvsvik 16:1
§ 50 Köpe- och markanvisningsavtal avseende del av fastigheterna Alby 1:9 och Kalvsvik 16:1
§ 51 Hemställan från Tornberget om medgivande till att förvärva del av Ribby 2:424 och del av Nödesta 8:235 från Haninge kommun
§ 52 Införande av kost- och serviceavgift för medboende på särskilt boende som saknar eget biståndsbeslut samt därmed åtföljande ändring av reglementet för äldrenämnden
§ 53 Befrielse från uppdrag
§ 54 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
§ 55 Val till vissa uppdrag
§ 56 Framställan av interpellationer och frågor
§ 57 Anmälan av motioner
§ 58 Anmälan av medborgarförslag
§ 61 Meddelanden