Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 1 Kungörelse
§ 2 Justering
§ 3 Ledamöternas frågestund
§ 4 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om sexuella trakasserier i skolan, bordlagt ärende
§ 5 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan, bordlagt ärende
§ 6 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) Fler lärlingar på Fredrika Bremerskolan är bra för både individen och kommunen, bordlagt ärende
§ 7 Svar på interpellation från Pia Lublin (L) om nämndens verksamhetsplanering och uppföljning av verksamheten, bordlagt ärende
§ 8 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om sjunkande kunskapsnivåer i Brandbergsskolan, bordlagt ärende
§ 12 Förtydligande av Haninge kommuns borgen till Tornberget Fastighetsförvaltnings AB
§ 23 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 24 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 25 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 26 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 27 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 28 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 29 Meddelanden (på bordet)