Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 339 Kungörelse
§ 340 Justering
§ 341 Ledamöternas frågestund
§ 342 Svar på interpellation från Tobias Hammarberg (L) om trygghet och studiero i skolan, bordlagt ärende
Handikapprådet delar ut 2016 års tillgänglighetspris
§ 343 Svar på interpellation från Joakim Goding (M) om nedgången i biblioteksutlåning och tillgång till ny media, bordlagt ärende
§ 344 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om planerad flytt av Ribby förskolas gård, bordlagt ärende
§ 345 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om arvodesnedskärningar till gode män, bordlagt ärende
§ 346 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om det ökande försörjningsstödet och arbetslösheten, bordlagt ärende
§ 347 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om ekologiska inköp, bordlagt ärende
§ 348 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om vart arbetet med besöksnäringen i Haninge tog vägen, bordlagt ärende
§ 349 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om lärartäthet och sjukfrånvaro i Haninges skolor, bordlagt ärende
§ 350 Ny IT-prismodell 2017 och omfördelning av nämndernas ramar med anledning av den nya modellen
§ 351 Revidering av lokaltaxekategorier inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, fr o m 2017-01-01
§ 352 Plan för anskaffning av bostäder till av staten anvisade nyanlända med uppehållstillstånd
§ 353 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om sexuella trakasserier i skolan
§ 354 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om Teknikcollege på Fredrika Bremerskolan
§ 355 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) Fler lärlingar på Fredrika Bremerskolan är bra för både individen och kommunen
§ 356 Befrielse från uppdrag
§ 357 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
§ 358 Val till vissa uppdrag
§ 359 Framställan av interpellationer och frågor
§ 360 Anmälan av motioner
§ 361 Anmälan av medborgarförslag
§ 362 Svar på interpellation från Pia Lublin (L) om nämndens verksamhetsplanering och uppföljning av verksamheten
§ 363 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om sjunkande kunskapsnivåer i Brandbergsskolan
§ 364 Svar på interpellation från Sven Gustafsson (M) om stödet till föreningarna i kulturparken
§ 365 Svar på interpellation från Mattias Bernhardsson (RS) om arbetsvillkoren för taxiförare som kör skolskjutsar på uppdrag av Haninge kommun