Sänding från Haninges Komunfullmäktige Dagordning:
§ 244 Kungörelse
§ 245 Justering
§ 269 Kungörelse
§ 270 Justering
§ 271 Ledamöternas frågestund
§ 272 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om ökade kostnader för sjukpenning, bordlagt ärende
§ 273 Haninge kommuns tertialuppföljning, T2
§ 274 Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2017
§ 275 Antagande av detaljplan Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1, före detta Lundaskolan
§ 276 Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1
§ 277 Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Kalvsvik 11:1085 och del av Kalvsvik 16:1
§ 278 Försäljning av del av fastigheten Kalvsvik 16:1, tomt 1, 3 och 4 Albyberg
§ 279 Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheten Söderbymalm 3:466 m fl, Örnens väg
§ 280 Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner
§ 281 Avgifter för SoL- och LSS-insatser/ändring av avgiftskonstruktion för serviceinsatser och måltidsavgift vid korttidsvistelse
§ 282 Redovisning av lokalt partistöd för år 2015
§ 283 Uppdrag att ta fram en omsorgsmodell som ger föräldrar möjlighet att vara hemma med sina barn upp till tre års ålder
§ 284 Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats
§ 285 Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats
§ 286 Motion från Sedat Dogru (M) om träffpunkt på Muskö
§ 287 Motion från Tobias Hammarberg (L) om trygga villkor för ensamkommande barn
§ 288 Motion från Alexandra Anstrell (M) för fler familjehem
§ 289 Motion från Henrik Svensson (SD) om anhörigstöd
§ 290 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om ett minnesträd för Pela och Fadime
§ 291 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 292 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 293 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 294 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 295 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 296 Anmälan av medborgarförslag
§ 297 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om privatekonomi och vardagsjuridik i gymnasieskolan (på bordet)
§ 298 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om upphandling för effektivare energianvändning och en bättre miljö (på bordet)
§ 299 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd (på bordet)
§ 300 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om tryggheten för barn och elever i Vendelsö (på bordet)
§ 301 Svar på interpellation från Tobias Hammarberg (L) om trygghet och studiero i skolan (på bordet)
§ 302 Meddelanden (på bordet)