Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 213 Kungörelse
§ 214 Justering
Mål- och budgetdebatt DEL 1: Allmänpolitisk debatt
§ 215 Mål och budget 2017-2018
§ 216 Haninge kommuns tertialuppföljning, T1 2016
§ 217 Motion från Henrik Svensson (SD) om att förbättra skolelevers inlärning och resultat, bordlagt ärende
§ 218 Motion från Mattias Bernhardsson (RS) om åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn, bordlagt ärende
§ 219 Motion från Mattias Bernhardsson (RS) om projekt för fler bostäder åt flyktingar, bordlagt ärende
§ 220 Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av kommunens verksamheter - De nyanlända och flyktingarna, bordlagt ärende
§ 221 Motion från Henrik Svensson (SD) om fall- och skadeprevention, bordlagt ärende
§ 222 Svar på interpellation från Joachim Krylborn (KD) om hur stora barngrupperna får vara, bordlagt ärende
§ 223 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om Haninges förskolors större barngrupper och minskad personaltäthet, bordlagt ärende
§ 224 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om kommunal fastställning av ålder, bordlagt ärende
§ 225 Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om hyresrätter i Vega, bordlagt ärende
§ 226 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om Haninges näringslivsarbete, bordlagt ärende
§ 227 Marköverlåtelseavtal berörande del av Åby 1:27
§ 228 Försäljning av del av Kalvsvik 16:1 och Alby 1:9
§ 229 Tillsyn av sprängämnesprekursorer - Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
§ 230 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
§ 231 Uppdrag till Södertörns brandförsvarsförbund att årligen justera taxan för sotning och brandskyddskontroll i enlighet med det av SKL och SSR fastställda sotningsindex
§ 232 Revidering av plan- och bygglovstaxan
§ 233 Överlåtelse av köpe- och markanvisningsavtal avseende nya verksamhetsområdet Albyberg
§ 234 Befrielse från uppdrag
§ 235 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
§ 236 Val till vissa uppdrag
§ 237 Framställan av interpellationer och frågor
§ 238 Anmälan av motioner
§ 239 Anmälan av medborgarförslag
§ 240 Meddelanden