Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 171 Kungörelse
§ 172 Justering
§ 173 Ledamöternas frågestund
§ 174 Motion från Alexandra Anstrell (M) om att informera bättre om hjälp till utsatta, bordlagt ärende
§ 175 Motion från Sven Gustafsson (M) om hantering av oförutsedda kostnadsökningar för vinterväghållning, bordlagt ärende
§ 176 Motion från Henrik Svensson (SD) om att öka tryggheten för Haningeborna, bordlagt ärende
§ 177 Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av kommunens verksamheter - Transporter och logistik, bordlagt ärende
§ 178 Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av kommunens verksamheter - SFI, bordlagt ärende
§ 179 Motion från Henrik Svensson (SD) om att förbättra skolelevers inlärning och resultat, bordlagt ärende
§ 180 Motion från Henrik Svensson (SD) om kommunalt pris och utmärkelse till medborgare som har agerat med civilkurage, bordlagt ärende
§ 181 Motion från Martina Mossberg (M) om ändring i fullmäktiges arbetsordning, bordlagt ärende
§ 182 Motion från Martina Mossberg (M) och Joakim Goding (M) om Skutans gård, bordlagt ärende
§ 183 Motion från Alexandra Anstrell (M) om att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation och att öka attraktiviteten som arbetsgivare, bordlagt ärende
§ 184 Motion från Henrik Svensson (SD) om att förbättra bostadssituationen och vattenkvaliteten i Haninge kommun, bordlagt ärende
§ 185 Motion från Henrik Svensson (SD) om inköp och utplacering av hjärtstartare, bordlagt ärende
§ 186 Motion från Henrik Svensson (SD) om solceller på kommunens byggnader, bordlagt ärende
§ 187 Motion från Henrik Svensson (SD) om att hjälpa fler nödställda människor samtidigt som vi räddar den svenska välfärden, bordlagt ärende
§ 188 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om tillfälliga boendeplatser för asylsökande, bordlagt ärende
§ 189 Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om kommunens investeringar i fossilindustrin, bordlagt ärende
§ 190 Svar på interpellation från Joachim Krylborn (KD) om hur stora barngrupperna får vara, bordlagt ärende
§ 191 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om handlingsplan mot våldsbejakande extremism, bordlagt ärende
§ 192 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om samarbetet mellan socialförvaltning och skola, bordlagt ärende
§ 193 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om tältbosättningar, bordlagt ärende
§ 194 Svar på interpellation från Tobias Hammarberg (L) om hur situationen ser ut för fattiga EU-medborgare i Haninge kommun, bordlagt ärende
§ 195 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om kvalitetsarbete, arbetsmiljö och säkerhet på HVB-hem, bordlagt ärende
§ 205 Befrielse från uppdrag
§ 206 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
§ 207 Val till vissa uppdrag
§ 208 Framställan av interpellationer och frågor
§ 209 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 210 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 212 Meddelanden (på bordet)
§ 196 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om orättvisa bidrag, att flickors idrott diskrimineras och att hästnäringen i Haninge kommun verkar vara bortglömd, bordlagt ärende