Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 105 Kungörelse
§ 106 Justering
§ 107 Motion från Samuel Skånberg (V) om minskad köttkonsumtion för klimat och hälsa, bordlagt ärende
§ 108 Motion från Tobias Hammarberg (L) om nej till monopol vid diplomering för rättvis handel och etsik konsumtion, bordlagt ärende
Revisionens ordförande föredrar revisionsberättelsen
Allmänhetens frågestund
Samlad debatt avseende ansvarsfrihet och årsredovisning (§ 125-141)
§ 125 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
§ 126 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för valnämnden
§ 127 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för grund- och förskolenämnden
§ 128 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
§ 129 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden
§ 130 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för socialnämnden
§ 131 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för stadsbyggnadsnämnden
§ 132 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för äldrenämnden
§ 133 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd
§ 134 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för Södertörns överförmyndarnämnd
§ 135 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för beredningen för mänskliga rättigheter
§ 136 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för beredningen för utarbetande av utvecklingsprogram för Brandbergen
§ 137 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för beredningen för revidering samt framtagande av ny översiktsplan
§ 138 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för ledamöterna i Samordningsförbundet Östra Södertörn
§ 139 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
§ 140 Revisionsberättelse för 2015 och ansvarsfrihet för ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund
§ 141 Årsredovisning 2015
§ 142 Överföring av driftmedel från 2015 till 2016
§ 143 Överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016
§ 144 Genomlysning av äldreomsorgen i Haninge kommun
§ 145 Ny ansvarsfördelning mellan äldrenämnden och socialnämnden
§ 146 Ansvar för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst
§ 147 Införande av avgift för ledsagning
§ 148 Naturvårdsplan för Haninge kommun
§ 149 Redovisning av 2015 års vänortsarbete
§ 150 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
§ 151 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
§ 159 Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats
§ 160 Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats
§ 161 Befrielse från uppdrag
§ 162 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
§ 163 Val till vissa uppdrag
§ 164 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 165 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 166 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 170 Meddelanden