Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 52 Kungörelse
§ 53 Justering
§ 54 Ledamöternas frågestund
§ 55 Inrättande av en hållbarhetsberedning under kommunfullmäktige samt ändring av kommunstyrelsens reglemente, återremitterat ärende
§ 56 Central krisledningsplan för Haninge kommun, bordlagt ärende
§ 57 Direktiv för nytt klimat- och miljöpolitiskt program, bordlagt ärende
§ 58 Inrättande av en beredning under kommunfullmäktige för frågor om politisk organisation 2019, benämnd "Organisationsberedningen", bordlagt ärende
§ 59 Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, bordlagt ärende
§ 60 Översyn av styrdokument, bordlagt ärende
§ 61 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om Sportotek - för att alla ska kunna idrotta, bordlagt ärende
§ 62 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om rättvriden konkurrens i Haninge, bordlagt ärende
§ 63 Motion från Tobias Hammarberg (L) och Pia Lublin (L) om kostnadsfri kultur i Haninge för veteraner, bordlagt ärende
§ 64 Motion från Tobias Hammarberg (L) om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, bordlagt ärende
§ 65 Motion från Sara Sixten (M) om att införa betyg från årskurs 4 på försök, bordlagt ärende
§ 66 Motion från Michael Fridebäck (M) om SFI med baby, bordlagt ärende
§ 67 Motion från Marie Litholm (KD) om mobil förskola, bordlagt ärende
§ 68 Motion från Martina Mossberg (M) om att införa tydligare rutiner för kommunens avtalshantering, bordlagt ärende
§ 79 Haninge Bostäder AB, bokslutsdisposition 2015
§ 80 Antagande av Brandbergens utvecklingsprogram
§ 81 Regler för kommunalt partistöd i Haninge kommun
§ 82 Medgivande till Tornberget för försäljning av en mindre del av fastigheten Ålsta 3:75 i Tungelsta
§ 83 Förvärv av fastigheterna Täckeråker 1:6 och Söderbymalm 3:116
§ 93 Val av hållbarhetsberedning (på bordet)
§ 94 Val av beredning för frågor om politisk organisation (på bordet)
§ 95 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 96 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 97 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 98 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 99 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 100 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 104 Meddelanden
§ 69 Motion från Alexandra Anstrell (M) om arbete med våld i nära relationer, bordlagt ärende
§ 70 Motion från Alexandra Anstrell (M) om stora behovet av fler familjehem, bordlagt ärende
§ 71 Motion från Jeanette Hellmark (L) och Tobias Hammarberg (L) om Företagsservice - bättre kommunal service till företagare, bordlagt ärende
§ 72 Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av kommunens verksamheter - fastigheter, bordlagt ärende