Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 245 Kungörelse
§ 1 Kungörelse
§ 2 Justering
§ 3 Inrättande av en hållbarhetsberedning under kommunfullmäktige samt ändring av kommunstyrelsen reglemente, minoritetsåterremitterat ärende
§ 4 Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av kommunens verksamheter - Förskolan, bordlagt ärende
§ 5 Motion från Michael Fridebäck (M) om introduktionsprogram, bordlagt ärende
§ 4 Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av kommunens verksamheter - Förskolan, bordlagt ärende
§ 5 Motion från Michael Fridebäck (M) om introduktionsprogram, bordlagt ärende
§ 6 Motion från Tove Ovsiannikov (V) om jämställd snöröjning, bordlagt ärende
§ 7 Motion från Pernilla Kjellin (M) om anläggning av ny bad- och simhall, bordlagt ärende
§ 8 Motion från Henrik Svensson (SD) om att Sverigedemokraterna vill minska risken för drunkningsolyckor, bordlagt ärende
§ 9 Motion från Henrik Svensson (SD) om att öka kvaliteten inom äldreomsorgen, bordlagt ärende
§ 10 Motion från Henrik Svensson (SD) om tiggeri - en förlorad dag för individen och samhället, bordlagt ärende
§ 11 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om offentligt-privat-partnerskap, bordlagt ärende
§ 12 Svar på interpellation från Tobias Hammarberg (L) om Jordbrogården, bordlagt ärende
§ 13 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om plats på önskad förskola, bordlagt ärende
§ 14 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om lärarnas arbetssituation, bordlagt ärende
§ 15 Svar på interpellation från Sven Gustafsson (M) om boende för ensamkommande, bordlagt ärende
§ 18 Köpekontrakt berörande del av fastigheten Söderby Huvudgård 2:1
§ 21 Kommunens flyktingmottagande - redogörelse för innehåll och omfattning samt förslag till fördelning av extra statsbidrag
§ 22 Hemställan från Haninge Bostäder AB om kommunfullmäktiges godkännande av rivning samt nyproduktion på fastigheterna Kalvsvik 11:10 och Kalvsvik 11:3
§ 23 Redovisning av uppdraget att utreda konsekvenserna av att kommunen köper Tornbergets samtliga fastigheter samt svar på Tornbergets hemställan om åtgärder mot begränsad avdragsrätt för räntor
§ 38 Val av hållbarhetsberedning (på bordet)
§ 39 Val av beredning för frågor om politisk organisation (på bordet)
§ 40 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 41 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 42 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 43 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 44 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 45 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 51 Meddelanden