Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 245 Kungörelse
§ 246 Justering
§ 247 Ledamöternas frågestund
§ 248 Avveckling av vårdnadsbidrag, minoritetsåterremitterat ärende
Handikapprådet delar ut 2015 års tillgänglighetspris
Luciatåg
§ 248 Avveckling av vårdnadsbidrag, minoritetsåterremitterat ärende
§ 249 Motion från Alexandra Anstrell (M) om internationellt arbete och vänorter, bordlagt ärende
§ 250 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om "ansvarskontrakt" mellan elev-förälder-lärare, bordlagt ärende
§ 251 Svar på interpellation från Tobias Hammarberg (L) om inkonsekvent politik, bordlagt ärende
§ 252 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om lärarbristen, bordlagt ärende
§ 253 Revidering av mål och budget 2016-2017
§ 254 Fastställande av punkt 9 A-C i taxa för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor, att gälla fr o m 2016
§ 255 Revidering av lokaltaxekategorier inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde
§ 256 Ansökan om borgen från föreningen Haninge Konstnärer
§ 257 Genomförande av projektet Haningeterrassen - rapport över hittills utfört arbete samt fråga om bemyndigande att företräda kommunen i det fortsatta arbetet
§ 258 Genomförandeavtal trafikplats Vega
§ 259 Exploateringsavtal fastigheten Söderbymalm 7:31, Vikingaskolan
§ 260 Antagande av detaljplan fastigheten Söderbymalm 7:31, Vikingaskolan
§ 261 Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, ensamkommande barn - 2016
§ 262 Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av kommunens verksamheter - förskolan
§ 263 Motion från Michael Fridebäck (M) om introduktionsprogram
§ 264 Motion från Tove Ovsiannikov (V) om jämställd snöröjning
§ 265 Motion från Pernilla Kjellin (M) om anläggning av ny bad- och simhall
§ 266 Motion från Henrik Svensson (SD) om att Sverigedemokraterna vill minska risken för drunkningsolyckor
§ 267 Motion från Henrik Svensson (SD) om att öka kvaliteten inom äldreomsorgen
§ 268 Motion från Henrik Svensson (SD) om tiggeri - en förlorad dag för individen och samhället
§ 269 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 270 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 271 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 272 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 273 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 274 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 275 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om offentligt-privat-partnerskap
§ 276 Svar på interpellation från Tobias Hammarberg (L) om Jordbrogården
§ 277 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om plats på önskad förskola
§ 278 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om lärarnas arbetssituation
§ 279 Svar på interpellation från Sven Gustafsson (M) om boende för ensamkommande
§ 280 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om tillfälliga boendeplatser för asylsökande
§ 281 Meddelanden (på bordet)