Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 218 Kungörelse
§ 219 Justering
§ 220 Ledamöternas frågestund
§ 221 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om föreningen Haninge FBC fortsatta framtid, bordlagt ärende
§ 222 Svar på interpellation från Michael Fridebäck (M) om idrottsakademierna, bordlagt ärende
§ 223 VA-plan för antagande
§ 224 Inriktningsbeslut för Fors avloppsreningsverk
§ 225 Fastställande av VA-taxa för 2016
§ 226 Renhållningstaxa 2016
§ 227 Remiss: En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
§ 228 Förslag till attestreglemente
§ 229 Motion från Alexandra Anstrell (M) om internationellt arbete och vänorter
§ 230 Motion från Henrik Svensson (SD) om att låta sunt förnuft råda
§ 231 Motion från Henrik Svensson (SD) om effektivisering av kommunens verksamheter - IT
§ 232 Motion från Henrik Svensson (SD) om ändring av arvodesreglementet
§ 233 Motion från Henrik Svensson (SD) om genomtänkta upphandlingsvillkor
§ 234 Försäljning av del av fastigheten Alby 1:9
§ 235 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 236 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 237 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 238 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 239 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 240 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 241 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om "ansvarskontrakt" mellan elev-förälder-lärare (svar på bordet)
§ 242 Svar på interpellation från Tobias Hammarberg (FP) om inkonsekvent politik (svar på bordet)
§ 243 Svar på interpellation från Sara sixten (M) om lärarbristen (svar på bordet)
§ 244 Meddelanden