Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 185 Kungörelse
§ 186 Justering
§ 187 Ledamöternas frågestund
§ 188 Haninge kommuns tertialuppföljning, T2
§ 189 Förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2016
§ 190 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter, att gälla fr o m 2016
§ 191 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, att gälla fr o m 2016
§ 192 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, att gälla fr o m 2016
§ 193 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, att gälla fr o m 2016
§ 194 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen, att gälla fr o m 2016
§ 195 Medgivande till Tornberget för försäljning av en mindre del av fastigheten Dalarö 4:5, Dalarö förskola
§ 196 Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats
§ 197 Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats
§ 198 Motion från Sven Gustafsson (M) om landmärken i Haninge city
§ 199 Motion från Martina Mossberg (M) om varumärket Haninge
§ 200 Motion från Henrik Svensson (SD) om fler bilparkeringsmöjligheter i Haninge centrum och vid Handenterminalen
§ 201 Försäljning av del av fastigheten Kalvsvik 16:1
§ 202 Val av nämndemän till Södertörns tingsrätt (på bordet)
§ 203 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 204 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 205 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 206 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 207 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 208 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 209 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om föreningen Haninge FBC fortsatta framtid
§ 210 Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om minskad köttkonsumtion för klimat och hälsa
§ 211 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om förstelärares arbetsvillkor
§ 212 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om extra val till Haninges kommunfullmäktige
§ 213 Svar på interpellation från Michael Fridebäck (M) om idrottsakademierna
§ 214 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om Brandbergsskolan
§ 215 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om oroande stor drogtillgänglighet kring Haninges skolor
§ 216 Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om socialsekreterares arbetssituation
§ 217 Meddelanden (på bordet)