Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 169 Kungörelse
§ 170 Justering
§ 171 Ledamöternas frågestund
§ 172 Motion från Henrik Svensson (SD) om patrullerande ordningsvakter i området kring Handenterminalen och Haninge centrum, bordlagt ärende
§ 173 Motion från Henrik Svensson (SD) om en bättre trafiklösning i Tungelsta centrum, bordlagt ärende
§ 174 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om att underlätta för ungdomar att få bostad, bordlagt ärende
§ 175 Ansökan för förlängd och ökad borgen för Haninge Rackethall/Västerhaninge tennisklubb
§ 176 Motion från Henrik Svensson (SD) om utökad belysning i Västerhaninge centrum efter kl 18.00 under vinterhalvåret
§ 177 Befrielse från uppdrag (på bordet)
§ 178 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda (på bordet)
§ 179 Val till vissa uppdrag (på bordet)
§ 180 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 181 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 182 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 183 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om avvecklingen av avdelningar på förskolan Fasanen (svar på bordet)
§ 184 Meddelanden (på bordet)