Sändning från Haninges Kommunfullmäktige Dagordning:
§ 1 Kungörelse
§ 2 Justering
§ 3 Svar på interpellation från Suzanne Enman (KD) om hur Haninge kommun främjar mångfald bland friskolorna, återremitterat ärende
§ 4 Svar på interpellation från Michael Fridebäck (M) om Skutans gård, bordlagt ärende
§ 5 Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om Haninges skolors strukturbidrag, bordlagt ärende
§ 6 Svar på interpellation från Pernilla Kjellin (M) om begränsningar i nolltaxan, bordlagt ärende
§ 7 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om Ornö skola, bordlagt ärende
§ 8 Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) om Lakeside, bordlagt ärende
§ 9 Svar på interpellation från Michael Fridebäck (M) om SFI, bordlagt ärende
Mål- och budgetdebatt DEL 1: Allmänpolitisk debatt
Mål- och budgetdebatt DEL 2: Sociala frågor
Mål- och budgetdebatt DEL 3: Stadsbyggnad
Mål- och budgetdebatt DEL 4: Kultur och fritid
Mål- och budgetdebatt DEL 5: Skola
§ 10 Mål och budget 2016-2017
§ 11 Haninge kommuns tertialuppföljning, T1
§ 12 Exploateringsavtal etapp 4 i Vega
§ 13 Detaljplan för Vega 4, för antagande
§ 14 Detaljplan för Drömgården, Arbottna 1:28
§ 15 Avveckling av vårdnadsbidrag
§ 16 Hemställan om skatteväxling, LSS
§ 17 Hemställan om kommunalt borgensåtagande
§ 18 Inrättande av ett hållbarhetsutskott i kommunstyrelsen samt ändring av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning
§ 19 Försäljning del av fastigheten Kalvsvik 16:1
§ 20 Försäljning av fastigheten Nödesta 8:235
§ 21 Revidering av arvodesreglementet
§ 22 Rekommendation från KSL om revidering av modell för strukturtillägg - Gemensam gymnasieregion 2.0
§ 23 Motion från Henrik Svensson (SD) om patrullerande ordningsvakter i området kring Handenterminalen och Haninge centrum
§ 24 Motion från Henrik Svensson (SD) om en bättre trafiklösning i Tungelsta centrum
§ 25 Befrielse från uppdrag
§ 26 Val till vissa uppdrag, tidigare bordlagda
§ 27 Val till vissa uppdrag
§ 28 Framställan av interpellationer och frågor (på bordet)
§ 29 Anmälan av motioner (på bordet)
§ 30 Anmälan av medborgarförslag (på bordet)
§ 31 Svar på interpellation från Marie Litholm (KD) om att underlätta för ungdomar att få bostad
§ 32 Meddelanden